Intézkedési terv

      Intézkedési terv bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

INTÉZKEDÉSI TERV

a teljesen, vagy részlegesen tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti oktatási és képzési feladatok ellátásának rendjére és ellenőrzésére

Előzmények, bevezetésének indokai:

 • Felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárság által kiadott ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

Intézkedési terv hatálybalépése:

 • A vírushelyzet függvényében, ill. azonnali

Intézkedési tervvel érintettek köre:

 • szakképző intézménnyel
  • tanulói
  • alkalmazotti
  • egyéb

jogviszonyban állók

 1. Digitális munkacsoport területe
  • Digitális munkarend eszközei, feltételrendszere

Intézményünkben sok tanuló hátrányos helyzetű, ill. szociokulturálisan elmaradott háttérrel rendelkezik, így segítséget kell nyújtanunk több tanuló számára tanulói laptop kölcsönzéssel. A tanulók felmérése ezügyben megtörtént, ill. az új tanulók esetében folyamatban van.

Az oktatók számára rendelkezésre áll a szükséges infrastruktúra.

 • Digitális oktatás csatornái

A digitális oktatás megvalósításhoz az eKréta mellett az Office365-öt, ill. ezen belül a Microsoft Teams szoftvert használjuk. Ezen utóbbi keretrendszerben/virtuális osztályteremben minden tanulói csoportnak külön színtere van, amihez az adott csoportban tanuló diákok és az oktató férnek hozzá. Fontos alapelv, hogy az oktató minden információt, tananyagot itt oszt meg a diákokkal. Lehetőség van tetszőleges online eszközt használni az oktatásban, de erre vonatkozó hivatkozást, linket, minden esetben itt a keretrendszerben kell elhelyezni, hogy a diákok ezen a helyen minden megtaláljanak, ami a tantárggyal/csoporttal kapcsolatos. Azon tanulóknak, akik otthonról nem tudják megoldani a kapcsolattartást digitális módon, biztosítjuk, hogy kiscsoportokban bejöhessenek az intézménybe, a számítástechnika tantermekbe.

 • Digitális oktatás időrendi keretei

Javasolt napi munkarend

Oktatói

 • 9:00-14:00 törzsidő, szükség esetén az iskolában
 • 9:00-11:00 fix konzultációs idő a diákokkal
 • 10:00-14:00 oktatói csoportos és egyéni feladatkészítés
 • 14:00-17:00 szabad munkaidőbeosztás (kérdések megválaszolása, számonkérések visszajelzésének küldése)

Diák

 • 8:30 feladatok megjelenése
 • 9:00-11:00 fix konzultációs idő az oktatóval
 • 30-14:00 szabad munkaidőbeosztással munkavégzés
 • 14:00 leadás időpontja (témakör függő, aznapi, vagy következő nap a határidő)
  • 14:00-ig küldött kérdések megválaszolása másnap reggel 8:00-ig

 

 • Digitális oktatási célok

A diákok, az oktatók, a fenntartó számára a biztonságot adó kereteket ezen túl nem a hagyományos formák, hanem az együttműködés képes biztosítani. Ezt a közeget kell megteremteni, ezért fontos, hogy új szabályainkat közösen hozzuk létre és azokat mindannyian be is tartsuk. Az oktató-diák-szülő együttműködése is fontosabbá válik, mint valaha, a megszokott rutin megszűnése miatt. Egyik félnek sem lesz könnyű beleszokni az új helyzetbe, de ezek a közösen kialakított keretek megadják a fejlődéshez és továbblépéshez szükséges biztonságot.

Kiemelt oktatási célok: Önálló munkára, kreativitásra, gondolkodásra nevelés.

 • A tanulók tanulmányi előrehaladásának ellenőrzése (ellenőrzés, módja, gyakorisága, felelőse)

A diákoknak fontos, hogy visszajelzést kapjanak az elvégzett feladataikhoz kapcsolódóan. Ez alapjában határozza meg, hogy miként folytatják a munkát a következő héten.

Értékelés, visszajelzés nagyon sokféleképpen történhet, amit sok minden befolyásol: a tárgy jellege, a kiadott feladatok típusa, a csoportfoglalkozásra bejelentkezett tanulók száma.

Az oktató a fentieket mérlegelve dönt az értékelés módjáról. Az is lehet, hogy nem hetente, hanem nagyobb egységekben történik az értékelés, a visszajelzés. Különösen a gamification elveinek megfelelő értékelési megoldásokat helyezzük előtérbe.

Fontos szem előtt tartani, hogy minél sűrűbben kap a diák visszajelzést a munkájáról, annál jobban ösztönözzük őt a feladat elvégzésére.

Fontos, hogy a diáknak is legyen lehetősége visszajelzést adni, mi volt jó, mi volt rossz az adott héten, milyen javaslatai lennének a folytatással kapcsolatban. Minél inkább partnerként tekintjük őket annál nagyobb élményt ad majd mindkét félnek ez az újfajta közös tanulás.

Érdemjeggyel értékelt visszajelzés a Pedagógia Programunkban foglaltnak megfelelő legyen, vagyis minimum három érdemjeggyel rendelkezzen a tanuló egy félévben. Prioritást kell kapjon a végzős évfolyamok előrehaladásának rendszeres (hetenkénti) ellenőrzése.

Jelen főbb irányelvek mellett a munkaközösségi munkarendekben lefektetett rend az irányadó.

A digitális oktatói munkát támogató munkatárs, akinek feladata az oktatók támogatása digitális módszertan alkalmazása során: Márkusné Szücs Marianna nevelési igazgatóhelyettes

 • Az évfolyam tanulmányi követelményei teljesítésének rendje és feltételei
  • Teljesítés rendje

A pedagógiai és a szakmai programok alapján, kiemelve azon tananyagelemeket, amelyek a tanév sikeres teljesítéséhez elengedhetetlenek. A követelmények teljesítése az eKrétában, valamint a Microsoft Teams-ben kiadott feladatok határidőre való elkészítése útján valósul meg.

 • Teljesítés feltételei (beszámoló, kérdőív, projektmunka, stb.)

Az oktatók által kiadott feladatok határidőre való elkészítése, megküldése.

 1. Oktatásszervezési munkacsoport területe
  • Hagyományos oktatási rend szabályai az egészségmegőrzés fokozott figyelembevételével

– az intézményben zajló tanulási, nevelési folyamatok elméleti órái órarend szerint zajlanak, szabályainak meghatározása az egészségügyi munkacsoport területén rögzített

– a testnevelés órák szabadtéri spotpályákon, területeken zajlanak, a közlekedési utak kijelölése az érkező és távozó csoportok esetén eltérő

– a testnevelés és gyakorlati öltözők minden csoport távozása után fertőtlenítésre kerülnek

– a szakmai gyakorlat szervezése, a tanműhelyek használatának szervezése, tömbösített, az gyakorlatok kezdése és zárása az egyes munkacsoportokot esetén időpont csúsztatással kerül megszervezésre, elkerülendő az öltözőkben a torlódást

– a tanműhelyek, tanéttermek egészségvédelmi szabályozását az egészségügyi munkacsoport rögzíti

– közösségi programokat tanulóink részére 20 főnél kisebb csoportok részére szervezünk, lehetőség szerint szabadtéri helyszínen az egészségvédelmi szabályok betartásával

– a folyosók, közösségi terek használatának szabályai rögzítettek az egészségügyi munkacsoport által, a szabályok betartását az oktatók az ügyeleti rend beosztása szerint végzik 

– az intézményi étkezés, és az iskolai büfé rendje az egészségügyi szabályokban rögzítésre kerül

– szülők tájékoztatása az eKrétán keresztül illetve emailben történik, a szülői értekezleteket évfolyamonként eltérő időpontban tartjuk, az egészségvédelmi szabályok betartásával

A munkatervben megjelenő programelemeket egyedileg bíráljuk el. A szervezéséről és a megvalósításról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk iskolánk honlapján: www.kvszk.hu

 • „Hibrid” oktatási rend szabályai

– a „hibrid” oktatási forma esetleges megbetegedések, illetve kormányzati rendelkezések esetén lép életbe

– a 15 főnél nagyobb létszámú osztályok elméleti óráinak oktatása két csoportban hagyományos és digitális oktatási rend váltogatásával kerül megszervezésre

– a szakmai gyakorlatok tömbösített formában megtartásra kerülnek az iskola tanéttermeiben, tankonyháiban

 • Szülők, tanulók és alkalmazottak tájékoztatásának eszközei és csatornái

–      Szülők: eKréta, E-mail

–      Tanulók: eKréta, E-mail, Microsoft Teams, Facebook csoportok

–      Alkalmazottak: E-mail, Intézményi belső portál, Microsoft Teams

 1. Egészségügyi munkacsoport területe
 2. Iskolánk az ITM által kiadott „Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez”, valamint az EMMI „A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” c. dokumentumaiban megfogalmazottak szerint alakítja ki és kezdi meg működését a 2020-2021-es tanévben.
 3. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató diák látogathatja. Az oktatásban és az iskola működésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a diákjainkat és szüleiket, hogy amennyiben tünetet észlelnek, az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő, illetve nagykorú diák (beleértve a felnőttképzésben résztvevőket is) KÖTELES az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél, ill. saját magánál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 4. Az iskola közösségi terein és folyosóin a maszk viselése KÖTELEZŐ. A maszkról a diák köteles magának gondoskodni. Kérjük figyeljenek a tiszta és megfelelő, szabályos maszkhasználatra. Tanórák alatt is kötelező a diákoknak, oktatóknak maszkot viselni. Ez alól az órát tartó tanár adhat felmentést a saját felelősségére. Amennyiben nem hoz magával valaki maszkot, 200 Ft-ért köteles magának vásárolni az iskola portájánál.
 5. Az iskola bejáratánál, valamint több helyszínen kézfertőtlenítők kerültek kihelyezésre. Kérjük iskolába érkezéskor a fertőtlenítő használatát.
 6. Iskolánk főbejárata a tanítás ideje alatt továbbra is zárva lesz az első tanóra kezdetétől. Iskolánk területére szülők csak nagyon indokolt esetben, oktatói engedéllyel léphetnek be, amit a portán lévő kolléga ellenőriz. Iskolánk oktatói telefonon elérhetők az oktatói szoba telefonszámain, valamint a digitális oktatás során használt e-mail címeken.
 7. Az oktatói szobákba diákoknak bemenni csak engedéllyel lehet. A titkárságra a diákok a problémákkal, kérdésekkel EGYEDÜL érkezzenek.
 8. Iskola területein távolságtartó matricák kerülnek kihelyezésre. A folyosókon a távolságtartást szigorított folyosófelügyelet ellenőrzi a szünetekben.
 9. Az iskola tantermeiben a padokban tanfelszerelést, valamint testnevelés órai felszerelést hagyni szigorúan tilos, a fertőtlenítést hátráltatja. A hetesek feladata minden szünetben a megfelelő szellőztetés.
 10. Az iskolai büfé, valamint az automaták működése zavartalan. A távolságtartást padlómatricák segítik. Fogyasztás a büfé előtt nem lehetséges. A büfé működtetője és az automaták üzemeltetője vállalja a hozzá tartozó felületek folyamatos, szabályoknak megfelelő fertőtlenítését.
 11. A gyakorlati oktatás során a tanórák összevonásra kerülnek, így elkerülhető a csoportok összecsúszása és lehetőség van a megfelelő fertőtlenítésre a csoportok közt.
 12. Az iskola előtt és az iskolaépületében is szigorúan tilos a csoportosulás (az iskolai büfében is). Mindenhol tartani kell egymástól a 1,5 méteres távolságot.
 13. A mosdókat napközben többször fertőtlenítjük.
 14. A testnevelésórákat, amíg az időjárás engedi, a szabadban tartjuk. Az öltözőket, valamint a sporteszközöket csoportváltások után felületileg fertőtlenítik a takarítónők. A testnevelés tanórákon kiemelten fontos a Magyar Diáksport Szövetség állásfoglalása és iránymutatásai az iskolai testnevelés és diáksport megvalósítására a COVID-19 pandémiával összefüggő járványügyi készültség időszakában c. anyag betartása/betartatása.
 15. Aki tünetekkel (láz, köhögés, ízérzékelés hiánya) rendelkezik, semmiképpen ne jöjjön iskolába.
 16. Az iskola területére a tanárokon, az iskola alkalmazottain és az iskola diákjain kívül mások csak igazgatói engedéllyel léphetnek be.
 17. Tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai:

– elkülönítés biztosítva van a kollégium vendégszobáiban, ahol felügyeletet is biztosítunk

– hozzátartozó értesítése és tájékoztatása az osztályfőnök/igazgatóhelyettes feladata

– azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása szintén az osztályfőnök feladata, ill. felelőssége

– hivatalos jelentési kötelezettségünknek eleget teszünk (ZSZC, ill. Vízlendvai László főigazgató azonnali értesítése, a hatósági intézkedésnek megfelelően cselekszünk

 1. Iskolánk kollégiumának külön vírushelyzet idejére vonatkozó szabályzata van, melyet beiratkozáskor minden diák megismert.

Záró rendelkezések

Jelen intézkedési terv érvényessége a rendkívüli intézkedések visszavonásáig tart.

 

 

Kelt: Keszthely, 2020.09.04

 

                                                                                                                                                         Fisli István

                                                                                                                                                           igazgató

 

 

 1. melléklet: A takarítónők által naponta elvégzett Virucid fertőtlenítés:

Iskola:

– bejárati szélfogó, aula, porta, földszinti, I.-II-III- emeleti folyosók, mosdók, öltözők, lépcsőházak tanítási időben 07:00-órától 2 óránként. Tantermek, tornatermek csoportváltáskor, és 14:00 óra után a napi takarítás kiegészítéseként a gyakran érintett felületeken. Irodák 16:00 óra után a napi takarítás kiegészítéseként a gyakran érintett felületeken.

 

Kollégium:

– aula, minden zuhanyzó, minden mosdó, I.-II.- III.-IV. em. folyosó, lépcsőház 06:00 órakor és 15:00 óra után a kollégiumi tevékenységekhez igazodva -3 alkalom/nap a nevelőkkel egyeztetve. A szobákban és irodákban található gyakran érintett felületeket 08:00 órától– 13:00 óráig a napi takarítás kiegészítéseként.

 

Tankonyhák:

– tanéttermek 07:00-órakor és az órarenddel egyeztetve csoportváltások között 2 óránként. Oktatás ideje alatt a kihelyezett kéz és felületfertőtlenítőszerekkel szükség szerint az oktató felügyeletével. Folyosók, mosdók, lépcsőházak tanítási időben 07:00-órától 2 óránként. Irodák, öltözők 16:00 óra után a napi takarítás kiegészítéseként a gyakran érintett felületeken.

 

A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.

A fertőtlenítést végző munkatárs aláírásával igazolja az időpontokat tartalmazó táblázaton a teljesítést.

 

 

2.sz. melléklet: A diákok számára készített szabályzat:

 1. sz. melléklet: Kollégiumi intézkedési terv
 2. Minden újonnan beköltöző tanulót kikérdezünk az egészségi állapotáról, a korona vírus tüneteinek esetleges meglétéről, illetve testhőmérsékletet mérünk. A 37,3 feletti testhőmérséklet esetén a tanuló nem költözhet be. A tünetek elmúlása után csak is kizárólag olyan orvosi igazolással térhet vissza a kollégiumba, mely szerint egészséges.

 

 1. Lehetőleg azonos osztálycsoportba tartozó tanulók kerülnek egy szobába.

 

 1. A kollégiumi férőhelyek 5%-ának megfelelően emeletenként egy szoba üresen marad az azonnali elkülönítés céljából. A további elkülönítés és hatósági karantén helyének a kollégiumi földszinten lévő 7-es vendégszobát jelöltük ki.

 

 1. A tüneteket mutató tanuló elkülönítése után az ügyeletes kollégiumi oktató tanár értesíti a szülőt, a kollégiumvezetőt, aki tájékoztatja az iskola igazgatóját. A szülőnek kötelessége a gyermek hazajuttatása a kollégiumból és a háziorvossal a vizsgálat intézése, illetve ezek után a kollégium tájékoztatása.

 

 1. A kollégiumi oktató tanár minden nap testhőmérséklet mérést végez, és kikérdez minden egyes tanulót az egészségügyi állapota felől.

 

 1. A közösségi helyiségekben (aula, társalgó) a védőmaszk használata kötelező.

 

 1. A kollégium napi többszöri fertőtlenítését, azok időpontját külön szabályzat tartalmazza. Minden emelet rendelkezik kéz-és felületfertőtlenítő szerekkel.

 

 1. A kollégiumba nem kollégista tanuló, szülő nem mehet fel a szobákba. A kollégium helyiségeit kizárólag kollégista tanulók használhatják.

 

 

Keszthely, 2020. szeptember 1.

 

 

………………………………………………………..

        Bedő Csaba

     kollégiumvezető