TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők!

A 2020/2021-es tanév rendjével kapcsolatban az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket.

 1. A tanév szorgalmi ideje

A tanév 2020. szeptember 1-jén kezdődött és 2021. június 15-ig tart.
A végzős osztályok (3/11.D, 3/11.E, 3/11.F, 12.A, Kk13, 5/13.AB, 2/14.A) tanulói számára 2021. április 30-án fejeződik be a tanítás.
A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-éig tart. Iskolánknak 2021. január 29-ig kell értesíteni a tanulókat, ill. szüleiket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A 2021. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak kezdete május 3-a (első vizsganap), a vége pedig június 25-e (közép szintű szóbelik utolsó vizsganapja).

A technikum (szakgimnázium) 12. évfolyamán a mellékszakképesítések szakmai vizsgái 2021. februárjában, a rendes szakmai vizsgák (érintett osztályok: 3/11.D, 3/11.E, 3/11.F, Kk13, 5/13.AB, 2/14.A) 2021. május 14-én kezdődnek.

 1. Tanítási szünetek:
 • Őszi szünet: 2020. október 23-tól – november 1-ig
 • Téli szünet: 2020. december 19-től – 2021. január 3-ig
 • Tavaszi szünet: 2021. április 1-től április 6-ig
 • További tanítás nélküli munkanapok: 2020. szeptember 30; 2020 október 1, 2; 2021 február 1, 2, 3; 2021. május 14.

 

 1. Ünnepségek (iskolai megünneplésük napja):
 • 2020. október 6: Aradi vértanúk napja

 • 2020. október 22: Ünnepély az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

 • 2021. február 25: Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

 • 2021. március 12: Ünnepély az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére

 • 2021. április 16: Holokauszt áldozatainak emléknapja

 • 2021. április 30: Ballagás

 • 2021. június 4: Nemzeti Összetartozás Napja

Az eredetileg decemberre tervezett szalagavató elhalasztásra kerül. Amennyiben a vírushelyzet engedi, februárban kerül megtartásra.

 1. Szülői értekezletek tervezett napjai valamennyi osztály számára:
 • november 11. (szerda) 16. óra; 17 órától rendkívüli fogadóóra

 • március 24. (szerda) 16 óra; 17 órától rendkívüli fogadóóra

A járványhelyzet függvényében elképzelhető, hogy nem azonos napon lesz minden osztálynak a szülői értekezlete. Erről a későbbiekben adunk tájékoztatást. A fent jelzett időpontokon kívül a pedagógus testület tagjai minden szerdán 14.15-től 15.00-ig fogadóórát tartanak, készséggel állnak a kedves Szülők rendelkezésére. Időpontot előre egyeztetni kell az oktatóval.

 1. Vezetői fogadóórák (A szerdai fogadóórák mellett)

Név

Időpont

Fisli István igazgató (83 515-325)

Hétfő 14:00-16:00, Péntek 13:00-14:00

Márkusné Szűcs Marianna igazgatóhelyettes (érettségi; egyetemi, főiskolai felvételi) (83 515-318)

Kedd 13:30-15:00

Papp Andrea igazgatóhelyettes (szakmai vizsgák, beiskolázás) (83 515-310)

Szerda 10:00-12:00, Csütörtök 13:00-14:00

Bedő Csaba igazgatóhelyettes (kollégium) (83 515-319)

Kedd 13:00-14:30

Karancz Róbert gyakorlati oktatásvezető (gyakorlati munkahelyek, nyári gyakorlatok) (83 515-328)

Hétfő 13:00-14:00
Szerda 12:00-13:00

 1. Ifjúságsegítő fogadóórája:

Minden kedden 8:00-tól 11:30-ig és minden szerdán 13:45-től 14:30-ig. Előzetes időpont-egyeztetés szükséges! Bejelentkezés: személyesen szünetekben vagy a javortimea@kvszk.hu e-mail címen. Tel.: 83 515-304

 1. Bűnmegelőzési tanácsadó fogadóórája:

Intézményünkben Sznopek Veronika r. főhadnagy iskolai bűnmegelőzési tanácsadói feladatokat lát el a földszint 6-os számú teremben. Elsődleges feladata megvédeni a fiatalokat a bűncselekményektől, hogy se elkövetővé, se áldozattá ne váljanak, különös tekintettel a kábítószerrel való visszaélésre. A tanácsadó kollégát a szülők is felkereshetik, de előzetes időpont-egyeztetés szükséges a 0670/683-1840-es telefonszámon.

Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók által elkövetett szándékos rongálásokra, amelyeknek költségeit az elkövető köteles megtéríteni. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. trv. 66. § (1): Ha a tanuló a szakképző intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szerint köteles azt megtéríteni.

 1. E-ellenőrzőkönyv

Intézményünkben elektronikus napló működik, így Önök is naprakész információt kaphatnak gyermekük mulasztásairól, tanulmányi előmeneteléről. Az E-ellenőrzőkönyv a naplo.kvszk.hu webcímen érhető el. A belépéshez szükséges egyéni felhasználónév gyermekének az oktatási azonosítója (7-tel kezdődő 11 jegyű szám), jelszava pedig születési év számjegyei, kötőjel, születési hónap, kötőjel, születési nap. Például ha valaki 1999. január 5-én született, akkor a jelszó: 1999-01-05. A megjelenő felület könnyen átlátható, éljenek bátran ezzel a lehetőséggel!

 1. Étkezés

A kollégista és a menzás tanulók részére az étkezést már nem iskolánk biztosítja, hanem a Gazdasági Ellátó Szervezet, ezért az ezzel kapcsolatos ügyintézést kérjük, ott rendezzék. Ebből kifolyólag a kedvezményes étkezésre jogosító igazolást szíveskedjenek a GESZ részére is leadni. (Ügyintézés lehetősége: Sarkadi Szilvia a 06 30 963 5019-es telefonszámon, vagy az etkezes@geszkeszthely.hu e-mail címen.)

 1. Osztálypénz

A szülők közösen dönthetnek arról, hogy bizonyos célok érdekében különböző összegeket befizetnek. Ez a döntés azonban minden szülő esetében önkéntes. Ennek a pénznek a kezelésével megbízhatják akár az osztályfőnököt is. Ebben az esetben a befizetett összegek a befizető szülők közös tulajdonába kerülnek. A polgári jog szabályainak megfelelően tehát az átadott pénzeszközök a szülők tulajdonában maradnak. A szülők megbízzák az oktatót, hogy azt meghatározott célra fordítsa. Az oktató önkéntes és ingyenes vállalása alapján közte és a szülők között így létrejön egy polgári jogi jogviszony. A pénzösszegről való elszámolást a szülők kérhetik az általuk megbízott oktatótól.

 1. Iskolából, gyakorlati munkahelyről való távolmaradásra, a mulasztások igazolására vonatkozó rendelkezések

Az előre nem látható események – betegség, közlekedési nehézségek stb. – esetén a szülő e-mail, telefon útján 24 órán belül köteles az osztályfőnököt (üzemi gyakorlati napon a munkahelyi tanulófelelős oktatót is) értesíteni. Minden más esetben a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol az iskolai foglalkozásokról. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló

 • hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

Bejelentési, illetve előzetes kérési kötelezettség ilyenkor is szükséges a szülő részéről.
Ha a tanuló a mulasztást követő 8. tanítási napon belül nem igazolja távolmaradását, mulasztása igazolatlan. Annak eldöntése, hogy a tanuló mulasztása igazolt vagy igazolatlan-e, az osztályfőnök joga és kötelessége. A tanulók az orvosi igazolásokat kötelesek a szülővel aláíratva az osztályfőnöknek az előírt határidőre bemutatni. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

Megszűnik annak a nem tanköteles tanulónak a tanulói jogviszonya, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc foglalkozásnál többet mulaszt. Az osztályfőnök a szülő kérésére engedélyt adhat osztálya tanulóinak három napig terjedő távolmaradásra tanévenként egy alkalommal. (Az összesen engedélyezett napok száma a 10-et nem haladhatja meg.) Három napnál hosszabb távollétet – a szülő előzetes írásos kérelme alapján – az igazgató engedélyezhet.

Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban fontos szabály, hogy az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

 1. Egyéb tudnivalók

A testnevelés felszerelés valamint a szakmai gyakorlatokra előírt öltözék és egyéni felszerelés teljes hiányára bármely tanuló félévente egyszer hivatkozhat, ezt követően minden alkalommal elégtelen osztályzat adható órai munkájára. A felszerelés részleges hiánya, amennyiben nem hátráltatja a tanulót feladatai elvégzésében, félévente három alkalommal fogadható el, majd az előző szankció lép életbe.

Felhívom szíves figyelmüket a Btk. 311. § -ára is, amely kiemelt büntetőjogi védelmet ad a közfeladatot ellátó oktatóknak. A módosítás akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatja mindazokat, akik jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozzák, vagy bántalmazzák az oktatót.

Felhívom továbbá szíves figyelmüket iskolánk alapítványára (Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány), melynek számlaszáma:

11749039-20020701

Amennyiben személyi jövedelemadójának 1%-val támogatni kívánják alapítványunkat, akkor a rendelkező nyilatkozaton a megfelelő helyre az alábbiakat kérjük ráírni:

A kedvezményezett adószáma: 18950625-1-20

A kedvezményezett neve: IDEGENFORGALMI JÓ TANULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Felhívom szíves figyelmüket Szülői Munkaközösségünk által minden évben megszervezett Alapítványi Bálunkra, amely az idei tanévben várhatóan február 13-án kerül megrendezésre. Kérjük, hogy vacsora-, ill. pártolójegyekkel, tombola-felajánlásokkal segítsék intézményünket.

Támogatásukat ezúton is köszönjük!

A járványhelyzet miatt kiemelten fontos, hogy iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató diák látogathatja. Kérjük a diákjainkat és szüleiket, hogy amennyiben tünetet észlelnek, az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő KÖTELES az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

 

Végezetül szerencsés, egészséges és eredményes új tanévet kívánok szülőnek, diáknak egyaránt VSZK-s oktató munkatársaim nevében is.

 

Keszthely, 2020. szeptember 2.  Fisli István
Igazgató