Ifjúságvédelem

Ifjúságvédelmi felelős: Jávor Tímea

Elérhetősége:

Telefon: 83/515-304, 83/515-300

Fax.: 83/515-315

E-mail

Fogadóóra:

Kedd: 8:00 – 11:30

Szerda: 13:45 – 14:30

Diákoknak ügyintézés szünetekben, tanácsadó beszélgetéshez időpont egyeztetése szükséges.

Egyéb elérhetőségek:

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

8360 Keszthely, Kisfaludy u. 2.

Telefon: (83) 814 565

Keszthelyi Járási Hivatal
Hivatalvezető: Dr. Varga Andrea
Cím: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42.
Levélcím: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42.
Telefon: 06-83-505-180
Fax: 06-83-505-181
E-mail: keszthely@zalajaras.hu

 

Drogprevenciós összekötő

Csima Jenő c. r. alezredes

e-mail: drogpervencio.keszthelyrk@zala.police.hu

Tel.: 70/44-30-875

Szociális támogatások

Étkezési normatív támogatás:
– 50%-os étkezési támogatásra jogosultak:

  • Tartósan betegek tanulók
  • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
  • 3 és többgyermekes családban élő tanulók

Ingyenes tankönyvre jogosultak:

– Tartósan beteg tanulók
– Sajátos nevelési igényű tanulók
– Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók
– 3 és többgyermekes családban élő tanulók

Ifjúságvédelemmel kapcsolatos fogalmak:

(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

  1. a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
  2. b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
  3. c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

  1. a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
  2. b) a nevelésbe vett gyermek,
  3. c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza